Lovpligtige oplysninger

Skødekontoret v. Buch Advokatfirma I/S’ advokater beskikket af Justitsministeriet og har stillet garanti efter de til enhver tid gældende regler herom. Skødekontoret v. Buch Advokatfirma I/S er ansvarsforsikret i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, under policenummer 685-21.223.


Alle klientmidler, der betros Skødekontoret v. Buch Advokatfirma I/S, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti i henhold til gældende lovgivning. Skødekontoret v. Buch Advokatfirma I/S har klientkontomidler i Jyske Bank A/S og Kreditbanken A/S.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 € (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10.000.000 € indtil 12 måneder, efter beløbet blev indsat, og uanset om indskud står på en særskilt konto.

© copyright 2023 Skødekontoret · Website af GRASSAT